Algemene voorwaarden | Cargides, mobiele handcarwash

Algemene voorwaarden Geldig vanaf 11 oktober 2018

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de klant gesloten overeenkomsten.

Artikel 2. Prijzen

2.1. Prijzen die op de website worden vermeld zijn richtprijzen.
2.2. Na afwerking van de reserveringsmodule op de webapplicatie wordt de totaalprijs getoond.
CARGIDES is niet BTW-plichtig.

Artikel 3. Reservering en annulering

3.1. Afspraken worden door de klant vastgelegd via de webapplicatie op www.cargides.be.
3.2. Annulering is steeds mogelijk per mail met ontvangstbevestiging, doch bij annulering na 48 uur voor de geplande afspraak, behoudt Cargides zich het recht voor om een verbrekingsvergoeding te vorderen van 15% met een minimum van 20 euro.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, is deze contant betaalbaar. Alle facturen kunnen per overschrijving betaald worden op het rekeningnummer BE20 0018 4797 2056 t.a.v. CARGIDES met vermelding van het factuurnummer.
4.2. Bij betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen een termijn van 5 werkdagen na factuurdatum bij wijze van aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging.
4.3. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente van 12% van het factuurbedrag verschuldigd.
4.4. Bij niet betaling van de factuur op vervaldag is bij rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bijkomende inningskosten ingevolge gerechtelijke procedures zijn ten laste van de klant.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

CARGIDES is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaan is door bewuste roekeloosheid of opzet en doch ten belope van een bedrag van 500,00 euro. Schadegevallen dienen binnen een termijn van 5 werkdagen te worden meegedeeld per aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging.

Artikel 6. Privacy

De gegevens en informatie die de klant aan CARGIDES verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard en verwerkt voor een periode noodzakelijk in functie van de klantenrelatie. Privacygegevens worden enkel gebruikt voor de communicatie tussen CARGIDES en de klant. Zij worden niet aan derden meegedeeld.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

7.1. Het Belgisch recht is van toepassing.
7.2. Ten aanzien van handelaars is enkel de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.